Kardiologi

Inom kardiologi presenterar vi intressant material om förmaksflimmer, tromboembolism och antikoagulationsbehandling. Vi delar med oss av intervjuer och rapporter från stora kongresser som ESC och ESOC och även Kardiovaskulära Vårmötet.

esc

Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR

177663

ESC 2019, Dr Helena Ödesjö, Sahlgrenska Akademin redovisar regionala data på hur väl sekundärpreventiva riktlinjer för lipidsänkande behandling följs i VGR samt potentiellt undvikna hjärt-kärl händelser om samtliga patienter nått sina LDL-mål.

ESC 2019, Dr Helena Ödesjö, Sahlgrenska Akademin redovisar regionala data på hur väl…
Publicerad: 2019-09-04

Smartphone-screening av förmaksflimmer

364117

ESC 2019, Richard Godin, MD PhD Bristol-Myers Squibb, Canada sammanfattar studien som visar på nyttan av implementering av flimmerscreening via smartphone i praktisk sjukvård och hur det kan upptäcka tidigare odiagnosticerade flimmerpatienter.

ESC 2019, Richard Godin, MD PhD Bristol-Myers Squibb, Canada sammanfattar studien som visar på…
Publicerad: 2019-09-04

Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi?

140160

ESC 2019, Dr Amar Taha, Sahlgrenska, presenterar slutsatserna av sina fynd i registerdata för de patienter som genomgått hjärtkirurgi och deras risk för postoperativt förmaksflimmer samt hur det påverkar risken för ytterligare hjärtkärlhändelser.

ESC 2019, Dr Amar Taha, Sahlgrenska, presenterar slutsatserna av sina fynd i registerdata för de…
Publicerad: 2019-09-04

Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården

431467

ESC 2019, Prof. Stefan James, Uppsala berättar om hur sjukvården kan utvecklas mot mer innovation och lärande via systematisk insamling av ny medicinsk evidens som kan förbättra riktktlinjer, praktiskt implementeras och och utvärderas i real-world.

ESC 2019, Prof. Stefan James, Uppsala berättar om hur sjukvården kan utvecklas mot mer innovation…
Publicerad: 2019-09-03

Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer?

350827

ESC 2019, Prof. Jan Steffel, University Heart Center Zurich, berättar om synen på högriskpatienter vid förmaksflimmer och överväganden vid behandling med orala antikoagulantia.

ESC 2019, Prof. Jan Steffel, University Heart Center Zurich, berättar om synen på högriskpatienter…
Publicerad: 2019-09-03

Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening

138837

ESC 2019, Faris Ghazal Allmänläkare och doktorand vid Karolinska Institutet Danderyd redogör för svenska resultat från en jämförelse mellan pulstagning och handhållen EKG-utrustning för att screena efter patienter med förmaksflimmer i primärvård.

ESC 2019, Faris Ghazal Allmänläkare och doktorand vid Karolinska Institutet Danderyd redogör för…
Publicerad: 2019-09-03

Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt?

205312

ESC 2019, Specialistsjuksköterska Maria Ericsson, Kardiologiska kliniken Linköping berättar om insikterna från en undersökning som belyser vad hos patienter som leder till fördröjning av upptäckt och behandling av hjärtinfarkt.

ESC 2019, Specialistsjuksköterska Maria Ericsson, Kardiologiska kliniken Linköping berättar om…
Publicerad: 2019-09-03

Trippelterapi och blödningsrisk

134592

ESC 2019, Anna Holm kardiolog, Linköping presenterar sin studie på patienter med antikoagulantia och dubbel trombocythämning med avseende på blödningskomplikationer, kostnadseffektivitet och könsskillnader.

ESC 2019, Anna Holm kardiolog, Linköping presenterar sin studie på patienter med antikoagulantia…
Publicerad: 2019-09-02

BMI och kardiovaskulär risk

180202

ESC 2019, Prof. Claes Held Akademiska Sjukhuset Uppsala presenterar data från STABILITY-studien som belyser risken för kardiovaskulär sjukdom vid olika BMI.

ESC 2019, Prof. Claes Held Akademiska Sjukhuset Uppsala presenterar data från STABILITY-studien som…
Publicerad: 2019-09-02

Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning?

332032

ESC 2019, Prof. Karin Schenck-Gustafsson, presenterar resultaten från studien där tillgången till omedelbar EKG-registrering med autosvar till användaren minskade symtom såsom ångest, depression och förbättrade livskvaliteten hos kvinnor.

ESC 2019, Prof. Karin Schenck-Gustafsson, presenterar resultaten från studien där tillgången till…
Publicerad: 2019-09-02

Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning

330240

ESC 2019, Prof. Paul Hjemdahl, Karolinska Universitetssjukhuset Solna sammanfattar resultaten från svensk registerdata som visar på hög mortalitet hos patienter med förmaksflimmer som haft ischemisk stroke, intrakraniell blödning eller GI-blödning.

ESC 2019, Prof. Paul Hjemdahl, Karolinska Universitetssjukhuset Solna sammanfattar resultaten från…
Publicerad: 2019-09-02

Ska fler patienter behandlas med ablation?

144383

ESC 2019, Professor Carina Blomström-Lundqvist, Uppsala sammanfattar resultaten från de tre senaste större studierna inom området rytmreglerande läkemedel jämfört med ablation.

ESC 2019, Professor Carina Blomström-Lundqvist, Uppsala sammanfattar resultaten från de tre senaste…
Publicerad: 2019-09-02

Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer

247317

ESC 2019, Hör Faris Al-Khalili, Kardiolog och studieprövare om resultaten hur olika NOAK förhåller sig jämfört med warfarin avseende effekt och säkerhet vid förmaksflimmer i norden.

ESC 2019, Hör Faris Al-Khalili, Kardiolog och studieprövare om resultaten hur olika NOAK förhåller…
Publicerad: 2019-09-02

Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE

231957

ESC 2019, Prof. Ander Cohen går kort igenom de uppdaterade riktlinjerna inom akut lungemboli samt när förlängd behandling vid VTE lämpar sig.

ESC 2019, Prof. Ander Cohen går kort igenom de uppdaterade riktlinjerna inom akut lungemboli samt…
Publicerad: 2019-09-02

Verktyg vid riskstratifiering efter CRT-behandling

99392

ESC 2018, Dr Christian Reitan, Lund, har undersökt olika verktyg för riskstratifiering vid CRT jämfört med andra riskskalor som CHA2DS2-VASc.

ESC 2018, Dr Christian Reitan, Lund, har undersökt olika verktyg för riskstratifiering vid CRT…
Publicerad: 2018-08-30

Graviditet och hjärtsjukdom

218282

ESC 2018, Dr Ivana Bulatovic, Huddinge berättar om centrala budskap från riktlinjer om riskstratifiering, diagnostik och multidisiplinära team vid graviditet och hjärtsjukdom.

ESC 2018, Dr Ivana Bulatovic, Huddinge berättar om centrala budskap från riktlinjer om…
Publicerad: 2018-08-30

Diagnostik av mitralisklaffprolaps med EKO

142762

ESC 2018, Prof. Frank Flachskampf, Uppsala berättar om dagens gold standard för diagnostik av mitralis valve prolaps.

ESC 2018, Prof. Frank Flachskampf, Uppsala berättar om dagens gold standard för diagnostik av…
Publicerad: 2018-08-30

Riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer

160063

ESC 2018, Kardiolog Emmanouil Charitakis, Linköping redogör för resultaten i sin studie som undersöker vad som kan prediktera för återfall i förmaksflimmer vid ablation.

ESC 2018, Kardiolog Emmanouil Charitakis, Linköping redogör för resultaten i sin studie som…
Publicerad: 2018-08-30

Påverkar förhöjt blodsocker prognosen vid hjärtsvikt?

221823

ESC 2018, Dr Isabelle Johansson, Karolinska Institutet presenterar preliminära registerdata som tyder på att förhöjda glukosvärden hos hjärtsviktspatienter är associerad med ökad risk för död.

ESC 2018, Dr Isabelle Johansson, Karolinska Institutet presenterar preliminära registerdata som…
Publicerad: 2018-08-30

Förbehandla patienter före koronarintervention?

221397

ESC 2018, Prof. Elmir Omerovic, Sahlgrenska presenterar en studie som ger svar på en kontroversiell fråga - Ska man vänta eller förbehandla med P2Y12-hämmare för patienter med AKS?

ESC 2018, Prof. Elmir Omerovic, Sahlgrenska presenterar en studie som ger svar på en kontroversiell…
Publicerad: 2018-08-30

AKS och sjuksköterskestöd för ökad följsamhet till statiner

211668

ESC 2018, Kardiolog Daniel Huber, Östersund presenterar studieresultat om vilken nytta långtidsuppföljning med sjuksköterskestöd kan ge på persistens till statinbehandling vid sekundärprevention efter akut hjärtinfarkt.

ESC 2018, Kardiolog Daniel Huber, Östersund presenterar studieresultat om vilken nytta…
Publicerad: 2018-08-30

Prevalens av KOL vid myocardischemi?

182912

ESC 2018, Dr Andreas Jönsson, SUS Malmö presenterar deras forskning om förekomsten av KOL hos patienter som söker vård pga dyspné och bröstsmärtor.

ESC 2018, Dr Andreas Jönsson, SUS Malmö presenterar deras forskning om förekomsten av KOL hos…
Publicerad: 2018-08-30

MR extra verktyg vid normal hjärt-EKO?

131583

ESC 2018, ÖL Raffaele Scorza, Danderyds sjukhus, presenterar en studie som visar vilken hjälp MR kan ge som diagnostiskt verktyg för att detektera patologiska abnormaliteter vid tidigare okänd strukturell hjärtsjukdom.

ESC 2018, ÖL Raffaele Scorza, Danderyds sjukhus, presenterar en studie som visar vilken hjälp MR…
Publicerad: 2018-08-29

Njursvikt – riskfaktor för aortastenos?

141673

ESC 2018, Dr Georgios Vavilis, Huddinge, presenterar nya data från Karolinska sjukhuset och SCREAM-projektet som belyser sambandet mellan nedsatt njurfunktion och aortastenos.

ESC 2018, Dr Georgios Vavilis, Huddinge, presenterar nya data från Karolinska sjukhuset och SCREAM-…
Publicerad: 2018-08-29

Det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC

293503

ESC 2018, Prof. Stefan James, Uppsala, delger sin syn på intressanta studier som presenterats under ESC-kongressen samt nyckelbudskap från de senaste STEMI-riktlinjerna från ESC.

ESC 2018, Prof. Stefan James, Uppsala, delger sin syn på intressanta studier som presenterats under…
Publicerad: 2018-08-29

Förmaksflimmer och risk för PAH

263637

ESC 2018, Dr Björn Hornestam, Sahlgrenska, delger resultaten från en stor svensk registerstudie som belyser risken för pulmonell arteriell hypertension hos patienter med förmaksflimmer.

ESC 2018, Dr Björn Hornestam, Sahlgrenska, delger resultaten från en stor svensk registerstudie som…
Publicerad: 2018-08-29

Svimma – när är det fara och färde?

178388

ESC 2018, Mats Börjesson, Sahlgrenska presenterar en översikt om hur man ska tänka om någon svimmar under eller efter genomförd fysisk aktivitet. När ska man dra öronen åt sig?

ESC 2018, Mats Börjesson, Sahlgrenska presenterar en översikt om hur man ska tänka om någon svimmar…
Publicerad: 2018-08-27

Svensk-Europeisk registerstudiesamarbete

167232

ESC 2018, Prof. Carina Blomström-Lundqvist, Uppsala, redogör för en registerstudie där man jämfört cryoballong med standard RF-ablation vid lungvensisolering .

ESC 2018, Prof. Carina Blomström-Lundqvist, Uppsala, redogör för en registerstudie där man jämfört…
Publicerad: 2018-08-27

Nya data från DETOX-studien

83797

ESC 2018, kardiolog Robin Hoffman, Södersjukhuset KI, presenterar den svenska banbrytande studien avseende syrgasbehandlling vid misstänkt hjärtinfarkt som har lett till ändrade behandlingsriktlinjer.

ESC 2018, kardiolog Robin Hoffman, Södersjukhuset KI, presenterar den svenska banbrytande studien…
Publicerad: 2018-08-27

AKS och orsaker till senare död?

217387

ESC 2018, Annica Ravn-Fisher, Sahlgrenska Universitetssjukhuset går igenom resultaten från sin presenterade poster där patienter med akut koronart syndrom har observerats under nästan 20 år för att titta på orsaker och samband till mortalitet.

ESC 2018, Annica Ravn-Fisher, Sahlgrenska Universitetssjukhuset går igenom resultaten från sin…
Publicerad: 2018-08-27

Eventrecorder jämfört mot tum-EKG?

64703

ESC 2018, Tove Fredriksson, Danderydssjukhus KI, berättar kort om sitt studieresultat där screeningmetoderna event recording och tum-EKG jämfördes för att hitta patienter med förmaksflimmer.

ESC 2018, Tove Fredriksson, Danderydssjukhus KI, berättar kort om sitt studieresultat där…
Publicerad: 2018-08-27

Högt NT-ProBNP hittar förmaksflimmer

252713

ESC 2018, Faris Al-Khalili, kardiolog Sophiahemmet, berättar om studien som presenterades under kongressen där blodprovet NT-ProBNP kan vara vara till hjälp att hitta bl.a förmaksflimmer hos äldre utan tidigare känd hjärtsjukdom.

ESC 2018, Faris Al-Khalili, kardiolog Sophiahemmet, berättar om studien som presenterades under…
Publicerad: 2018-08-27

Hjärtsvikt och kardioemboliska händelser

234240

ESC 2018, Clara Hjalmarsson, Sahlgrenska, presenterar sin forskning som undersöker risken för hjärtsviktspatienter att drabbas av kardioemboliska händelser 2 år efter sin hjärtsviktsdiagnos.

ESC 2018, Clara Hjalmarsson, Sahlgrenska, presenterar sin forskning som undersöker risken för…
Publicerad: 2018-08-27

Första händelse efter flimmerdiagnos?

223423

ESC 2017, Docent Lena Björck Sahlgrenska Akademin, Östra Sjukhuset, berättar hur det går för svenska förmaksflimmerpatienter. Vad drabbas de av efter sin diagnos? Hur ser könsfördelningen ut?

ESC 2017, Docent Lena Björck Sahlgrenska Akademin, Östra Sjukhuset, berättar hur det går för…
Publicerad: 2017-08-31

Höjdpunkter från ESC 2017

257023

ESC 2017, Professor Dan Atar vid Oslo Universitetssjukhus presenterar några av höjdpunkterna under årets ESC-kongress.

ESC 2017, Professor Dan Atar vid Oslo Universitetssjukhus presenterar några av höjdpunkterna under…
Publicerad: 2017-08-31

Demens och antikoagulation – nya registerdata

112340

ESC 2017, Professor Mårten Rosenqvist, Hjärtkliniken Danderyds sjukhus, delger nya svenska registerdata som belyser möjligt samband mellan strokepreventiva effekter och konsekvenser på demensutveckling.

ESC 2017, Professor Mårten Rosenqvist, Hjärtkliniken Danderyds sjukhus, delger nya svenska…
Publicerad: 2017-08-30

Förmaksflimmer kopplat till venös tromboembolism?

151935

ESC 2017, Björn Hornestam Sahlgrenska Akademin Göteborg, delger ny kunskap från registerdata i Sverige som belyser samband mellan förmaksflimmer och venös tromboembolism – nya data från ESC.

ESC 2017, Björn Hornestam Sahlgrenska Akademin Göteborg, delger ny kunskap från registerdata i…
Publicerad: 2017-08-30

Nytt om ablation

173547

ESC 2017, Professor Carina Blomström-Lundqvist, Akademiska sjukhuset Uppsala, berättar om en uppföljning av effekt hos patienter som genomgått ablation vid förmaksflimmer.

ESC 2017, Professor Carina Blomström-Lundqvist, Akademiska sjukhuset Uppsala, berättar om en…
Publicerad: 2017-08-30

Nytta med nya biomarkörer vid riskskattning?

194858

ESC 2017, Överläkare Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset Uppsala delger aktuella rön från ESC om nya biomarkörer och dess betydelse för riskskattning vid förmaksflimmer jämfört med konventionella metoder.

ESC 2017, Överläkare Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset Uppsala delger aktuella rön från ESC om nya…
Publicerad: 2017-08-30

Kardiogenetik vid långt QT-syndrom?

233300

ESC 2017, Professor Pyotr Platonov, Arytmikliniken SUS Lund, berättar bland annat om sitt spännande forskningsområde kardiogenetik vid långt QT-syndrom.

ESC 2017, Professor Pyotr Platonov, Arytmikliniken SUS Lund, berättar bland annat om sitt spännande…
Publicerad: 2017-08-29

Järnbrist av betydelse vid hjärtsvikt?

218068

ESC 2017, Forskaren Mona Olofsson, Skellefteå medicinklinik, redogör för sin intressanta forskning om vad som predicerar sjukhusinläggning hos hjärtsviktspatienter i ett primärvårdsmaterial.

ESC 2017, Forskaren Mona Olofsson, Skellefteå medicinklinik, redogör för sin intressanta forskning…
Publicerad: 2017-08-29

Förmaksflimmer vid CABG

166335

ESC 2017, Dr Gorav Batra, Akademiska sjukhuset Uppsala, redogör för spännande data om betydelsen av förmaksflimmer i samband med CABG.

ESC 2017, Dr Gorav Batra, Akademiska sjukhuset Uppsala, redogör för spännande data om betydelsen av…
Publicerad: 2017-08-29

Med flimmer-patienten i fokus

172907

ESC 2017, Ulla Walfridsson, PhD sjuksköterska vid Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping berättar om Amadeus-projektet med ett helhetsperspektiv på flimmerpatienten och hur omhändertagandet kan optimeras i klinisk praxis.

ESC 2017, Ulla Walfridsson, PhD sjuksköterska vid Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset i…
Publicerad: 2017-08-29

CABG jämfört med PCI vid typ 1-diabetes och flerkärlssjukdom

143147

ESC 2017, Hör överläkare Martin Holzmann Karolinska / Huddinge sjukhus berätta om resultaten från en svensk registerstudie som publicerats i JACC.

ESC 2017, Hör överläkare Martin Holzmann Karolinska / Huddinge sjukhus berätta om resultaten från…
Publicerad: 2017-08-29

Kan fler flimmer hittas med screeningmetod?

193258

ESC 2017, Hör allmänläkare Faris Ghazal, Capio Vårdcentral Högdalen Stockholm berätta om screening för förmaksflimmer i öppenvården och Faris Al-Khalili, Stockholm heart center, kommenterar ur en kardiologs synvinkel på detta.

ESC 2017, Hör allmänläkare Faris Ghazal, Capio Vårdcentral Högdalen Stockholm berätta om screening…
Publicerad: 2017-08-29

Innovativt beslutsstöd för förbättrad flimmervård

232660

ESC 2017, Verksamhetschef Magnus Janzon och överläkare Lars Karlsson vid Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping presenterar studieresultat från ett nytt automatiserat digitalt beslutsstöd som förbättrar vård vid förmaksflimmer.

ESC 2017, Verksamhetschef Magnus Janzon och överläkare Lars Karlsson vid Kardiologiska kliniken…
Publicerad: 2017-08-29

Screening av förmaksflimmer - vad händer?

144340

ESC 2017, Professor Mårten Rosenqvist, Hjärtkliniken Danderydssjukhus, berättar om fynden i STROKE-STOP studien som bl.a svara på om patienterna med tysta förmaksflimmer verkligen vill ha behandling med oral antikoagulation?

ESC 2017, Professor Mårten Rosenqvist, Hjärtkliniken Danderydssjukhus, berättar om fynden i STROKE-…
Publicerad: 2017-08-27

Ny skattning av blödningsrisk?

163583

ESC 2017, Moa Simonsson, kardiolog Karolinska sjukhuset berättar om en ny riskskattningsmodell för blödning under sjukhustiden vid akut hjärtinfarkt.

ESC 2017, Moa Simonsson, kardiolog Karolinska sjukhuset berättar om en ny riskskattningsmodell för…
Publicerad: 2017-08-27

Registerstudie om AHRE

128063

ESC 2017, Emma Sandgren, ST-läkare Kardiologi, Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg och Danderyd KI, redogör för sin svenska registerstudie om Atrial high rate episodes.

ESC 2017, Emma Sandgren, ST-läkare Kardiologi, Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg och…
Publicerad: 2017-08-27

Mikroförmaksflimmer som riskfaktor

128148

ESC 2016, Tove Fredriksson, Danderyds sjukhus KI, sammanfattar studien som hon presenterade vid ESC om mikroförmaksflimmer som riskfaktor för att utveckla förmaksflimmer.

ESC 2016, Tove Fredriksson, Danderyds sjukhus KI, sammanfattar studien som hon presenterade vid ESC…
Publicerad: 2016-09-23

ESC riktlinjer om screening

91775

ESC 2016, Johan Engdahl, Karolinska Institutet berättar vad de nya screening-riktlinjerna från ESC för förmaksflimmer kan få för betydelse i praktiken.

ESC 2016, Johan Engdahl, Karolinska Institutet berättar vad de nya screening-riktlinjerna från ESC…
Publicerad: 2016-09-23

Könsskillnader vid hjärtinfarkt

137387

ESC 2016, Sofia Sederholm Lawesson, Kardiolog Linköpings universitetssjukhus, presenterar sitt arbete om skillnader i män och kvinnors första medicinska kontakt, fördröjningstider och den viktigaste faktorn för att uppsöka tidig vård vid hjärtinfarkt

ESC 2016, Sofia Sederholm Lawesson, Kardiolog Linköpings universitetssjukhus, presenterar sitt…
Publicerad: 2016-09-23

KOL-patienter med hjärtinfarkt

166633

ESC 2016, Pontus Andell, Doktorand SUS Lund, berättar huvudresultaten i sin avhandling på KOL-patienter med hjärtinfarkt och vad som kan bli bättre i deras behandling.

ESC 2016, Pontus Andell, Doktorand SUS Lund, berättar huvudresultaten i sin avhandling på KOL-…
Publicerad: 2016-09-23

Fysisk aktivitet vid hjärtsjukdom

199103

ESC 2016, Pia Lanton Dahlöf, Mölndal och Mats Börjesson, Sahlgrenska berättar kort om den intressanta sessionen från ESC angående råd och riktlinjer om fysisk träning för patienter med hjärt-kärl sjukdom.

ESC 2016, Pia Lanton Dahlöf, Mölndal och Mats Börjesson, Sahlgrenska berättar kort om den…
Publicerad: 2016-09-23

Framtidens kardiologiutbildning

155947

ESC 2016, Mats Börjesson, ordförande i Svenska Kardiologföreningen berättar om framtidens kardiologiutbildning samt om implementering av ESCs nya riktlinjer i Sverige.

ESC 2016, Mats Börjesson, ordförande i Svenska Kardiologföreningen berättar om framtidens…
Publicerad: 2016-09-23

Dubbel trombocythämning vid akut hjärtinfarkt och risk för stroke

102655

ESC 2016 Anders Ulvenstam, Kardiolog Östersunds sjukhus, berättar kort om sin presentation vid ESC om hur införandet av ticagrelor i Sverige som dubbel trombocythämmare med ASA påverkat risken att drabbas av ischemisk stroke efter hjärtinfarkt

ESC 2016 Anders Ulvenstam, Kardiolog Östersunds sjukhus, berättar kort om sin presentation vid ESC…
Publicerad: 2016-09-23

ESCs nya riktlinjer 2016 vid förmaksflimmer

114388

Dan Atar, ESC Vice President berättar kortfattat om 2016 års förändringar i ESCs nya praktiska riktlinjer kring förmaksflimmer.

Dan Atar, ESC Vice President berättar kortfattat om 2016 års förändringar i ESCs nya praktiska…
Publicerad: 2016-08-30

Kongressreportage från ESC 2015 del 3

434815

ESC 2015, Deltagare på ESC-kongressen i London berättar om höjdpunkter, intressanta sessioner samt även om sina egna arbeten de presenterat under kongressen.

ESC 2015, Deltagare på ESC-kongressen i London berättar om höjdpunkter, intressanta sessioner samt…
Publicerad: 2016-07-01

Kongressreportage ESC 2015 del 2

375060

ESC 2015, Deltagare på ESC-kongressen i London berättar om höjdpunkter, intressanta sessioner samt även om sina egna arbeten de presenterat under kongressen.

ESC 2015, Deltagare på ESC-kongressen i London berättar om höjdpunkter, intressanta sessioner samt…
Publicerad: 2016-07-01

Kongressreportage ESC 2015 del 1

379540

ESC 2015, Deltagare på ESC-kongressen i London berättar om höjdpunkter, intressanta sessioner samt även om sina egna arbeten de presenterat under kongressen.

ESC 2015, Deltagare på ESC-kongressen i London berättar om höjdpunkter, intressanta sessioner samt…
Publicerad: 2016-07-01

 

 

Håll dig uppdaterad inom Kardiologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

 

Kort produktresumé

Eliquis (apixaban)