Nya diagnostiska trender inom lungcancer

Den snabba utvecklingen inom liquid biopsy och AI/Deep Learning öppnar nya möjligheter inom cancerdiagnostik och cancerbehandling.
  • På årets ASCO (ASCO 2020) har mycket handlat om liquid biopsy eller specifikt om ctDNA - den cellfria fragmenterade genetiska materialet som kommer från en tumör och som vi idag kan detektera i till exempel plasmaprover; och tittar man på data publicerade i år så tyder dem på en förbättring när det gäller liquid biopsy-teknologin inom allt från den preanalytiska fasen, även sensitiviteten mot den stora bakgrunden från cellfri DNA som kommer från icke-tumörceller, tills en bättre överensstämmelse med vävnaden. Men kanske det mest intressanta är att vi har sett bättre eller mer exakta korrelationer mellan liquid biopsy-signaturer och tumörprogress, tumörrespons samt även behandlingsresistens.
  • Om vi tittar på immunterapi av lungcancer (där som vi vet PD-L1 nivåer säger ganska lite om vilka patienter faktiskt kommer att svara på behandlingen); där har amerikanska forskare utfört en omfattande longitudinal ctDNA-analys och matchat då den signaturen de ser med sekvensering av vita blodceller; och det de har lyckats visa är att, oberoende av patientens PD-L1-status, kunde man se molekylärt tecken på respons cirka en månad innan den radiologiska responsen har kunnat detekterats vilkett öppnar dörrar för eventuell förändring i behandlingsstrategi vid en tidigare tidpunkt.
  • En annan studie som också fokuserade på immunterapi såg att en tidig reduktion i ctDNAnivåer kunde kopplas till en specifikt längre PFS och OS, och igen, innan den radiologiska utvärderingen har gjorts. Och om vi tänker på de här studierna då kan man faktiskt förutse att liquid biopsy kommer att bli en ny farmakodynamisk biomarkör, tillräckligt prediktiv när det gäller både respons och resistens vid immunterapi inom lungcancer.
  •  Om vi vänder oss till EGFR-muterad lungcancer, även där har ctDNA-nivådynamiken blivit kopplad till patienternas överlevnad, men här den ansågs även vara vägledande när det gäller terapivalet eller behandlingsstrategi med de befintliga är EGFR TKI:er. Olika cutoffs för EGFR-mutationsallelfrekvens har använts i de här analyserna som utfördes innan och under behandlingen med olika TKI:er. Och likt det jag nämnde kring immunterapierna, även här har man sett att förhöjningen av ctDNA-nivåer var kopplad till en signifikant kortare PFS och OS. Ytterligare analyser som har gjorts inom EGFR-muterad lungcancer har också visat att ctDNA-monitorering kan ge tidig upptäckt av resistensmekanismer och att det som hittas faktiskt matchar eller korrelerar till de sekundära förändringarna man har hittat i vävnaden.
  • När det gäller ALK-förändringar kan man säga att forskningen fortsätter, analyserna med liquid biopsy för ALK-rearrangemang går vidare. Och här har vi det specifika problemet att det inte handlar om en mutation utan om fusion, en genrearrangemang som skapar mycket svårare problem när det gäller detektion via liquid biopsy. Men i årets ASCO ser vi att forskarna från Sydkorea har faktiskt följt ctDNA fluktuationer, förändringar, hos patienter som har vävnadsdiagnostiserats som ALK-positiva, och där har man följt ctDNA innan behandlingen, under behandlingen samt vid progress. Och det man lyckats visa likt EGFR muterad lungcancer, är att frånvaro av ctDNA innan behandlingsstart var ett tidigt tecken på signifikant längre PFS och OS för dessa patienter. Likt EGFR-situationen kunde man förutse olika on-target och även andra resistensmekanismer och man kunde även bekräfta det vi vet från tidigare forskning, och det är att en samtidig förändring med P53 tydligt leder till ett försämrat utfall. Men det jag ville kommentera här är att problemet kvarstår när det gäller negativa ctDNA-signaturer dvs en frånvaro ctDNA, för att vi vet att inte alla tumörer faktiskt utsöndrar små fragmentbitar av DNA i en cirkulation.
  •  Ett annat ämne som jag tänkte ta upp som är relevant för lungcancer, men inte enbart för lungcancer, där vi har sett en stor utveckling är artificiell intelligens eller konkret deep learning, machine learning inom lungcancerdiagnostiken. Forskningsteam från Frankrike har utvecklat ett webbaserat verktyg som kan förutse vilka biomarkörer troligtvis driver en specifik lungcancer och algoritmen gör det baserat enbart på analysen av det radiologiska mönstret av metastatisk spridning. Detta verktyg lärde sig från data från cirka 650 patienter och det verkar vara tillräckligt exakt för att kunna släppas för fri användning, vilket betyder att man faktiskt kan använda det redan idag. Och ju mer användare det här verktyget får desto funktionaliteten kommer att bli bättre för att algoritmen lär sig med varje ny dataset.
  •  Liknande framgångar med deep learning har man sett när det gäller analyser av CT-bilder, även hematoxylin-eosin-färgningar har visat, eller demonstrerat, att vara tillräcklig grund för att bedöma vilken biomarkör kan driva en specifik tumör. Och jag tycker att denna teknologi kommer att vara väldigt värdefull framöver, ju mer den utvecklas ju billigare och enklare den blir för att använda. Särskilt hos de patienterna där ett fysiskt invasivt vävnadsprov inte kan tas och med tanke på att dessa analyser kan utföras under enbart några timmar.
  • Och det sista jag vill nämna idag handlar om CRISPR som är, som ni vet, troligtvis en av de mest värdefulla vetenskapliga upptäckt i vår tid. Och nu på årets ASCO har vi sett att man kunde anpassa CRISPR till en ny EGFR-mutationdetektionskit. Ett forskningsteam från Japan har anpassat sex olika Cas12 proteiner och de har tagit fram två target-guide RNA, som täcker exoner 19 och 21 i EGFR-genen, och genom målsökande CRISPRklippning av små amplikon eller små bitar av DNA som har tagits från antingen paraffin block från patient eller från cellfri DNA, från plasma, har de kunnat detektera en exakt EGFR-mutation och den här metoden har visat sig inte bara vara ganska hög från en säkerhetsnivå, hög från en precisionsonsnivå, men även kunde utföras under enbart tre timmar.
  •  Tack för att ni tittade på min lilla trendspaning när det gäller diagnostiken inom lungcancer. Jag hoppas att ni fann detta intressant och att ni kommer att titta på abstracts som jag refererar till, och läsa lite mer om den här intressanta teknologin som har blivit en ny del av onkologi.

 

PP-GIP-SWE-0144-JAN-2021

Senaste videos

Senaste videos

39:21
Tumörblodkärl – vad spelar de för roll - Lena Claesson-Welsh, Uppsala universitet
2021 lena claesson-welsh livskraftochwebinar
13:41
ASCO-EHA-dagen 2021: Dagens forskning - morgondagens behandling
eha asco onkologi
54:25
Välkommen till årets viktigaste webinar!
eha asco onkologi
31:42
Nyheter och reflektioner från EHA 2021
hematologi asco onkologi
06:29
Precisionsmedicin kan ge förutsättningar till framtida bot eller kronisk behandling
precisionsmedicin asco onkologi
31:13
Nyheter inom bröstcancer som presenterades vid ASCO 2021 presenteras och diskuteras
bröstcancer asco onkologi
13:45
KML patienters långtidsöverlevnad snart lika bra som den generella populationens
jeroen janssen hematologi onkologi
13:13
Vad tyckte professor Jane Apperley var mest intressant på årets EHA?
jane apperley hematologi onkologi
24:04
Ur patientperspektivet, vad var mest intressant från årets EHA?
lise-lott eriksson blodcancer hematologi
30:28
Hur kan liquid biopsies tillämpas i olika skeden av patientresan?
lungcancer asco onkologi
43:33
Hur upprätthåller vi hoppet för cancerpatienten?
nina cavalli-björkman cancer onkologi
13:04
Overall Survival från PALOMA 3 med palbociklib - Professor Cristofanilli Massimo
asco massimo cristofanilli webinar
40:44
CDK 4-6 hämmare i ett rörligt landskap - Professor Sibylle Loibl
bröstcancer cdk 4/6 livskraftochwebinar
41:57
Cancerrelaterad fatigue - Orsak, upplevelse och interventioner
karin ahlberg fatigue onkologi
19:01
ESMO 2021 - Nya insikter med långsiktig behandlingsnytta av endokrin behandling
bröstcancer endokrin behandling esmo
00:00
Patientanpassade strategier vid behandling av icke-småcellig lungcancer med EGFR aktiverande mutationer
ronny öhman anders vikström lungcancer
05:23
Samtal om Lorviquas (lorlatinib) biverkningsprofil
sandra t asanin lorviqua onkologi
45:09
Myter och vetenskap om antioxidanter och cancer
martin bergö antioxidanter onkologi
47:20
CDK 4-6-hämmare roll vid behandling av avancerad ER och HER2-bröstcancer
richard finn bröstcancer onkologi
04:01
Lyssna på Professor Richard Finn om subgrupper från PALOMA 2 och PALOMA 3
richard finn bröstcancer onkologi
37:56
Sekvensering vid målstyrd behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer
oscar grundberg lungcancer onkologi
43:29
Precisionspatologi – metoder att predicera behandlingsrespons
johan hartman vetenskap onkologi
06:56
Kan artificiell intelligens hjälpa bröstcancerpatienter efter avslutad behandling
antonis valachis sabcs onkologi
15:52
Identification of women at high risk of breast cancer and in need of supplemental screening
sabcs bröstcancer onkologi
51:13
Träning vid cancerbehandling
helene rundqvist inspiration onkologi
47:19
”Liquid biopsy” för detektion av njurcancer; en översikt
håkan axelsson njurcancer onkologi
34:48
Glykosaminoglykaner som icke-invasiva metaboliska biomarkörer vid behandling av cancer
francesco gatto vetenskap onkologi
03:00
Tre frågor till experten prof. Per Ljungman om CMV-infektioner - Hematologi
cmv-infektioner hematologi onkologi
38:11
Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen
Kristian Pietras vetenskap onkologi
19:16
ASCO-dagen 2020 - Introduktionssession
asco intervju onkologi
32:27
ASCO-dagen 2020 Bröstcancer
asco bröstcancer onkologi
34:03
ASCO-dagen 2020 Lungcancer
asco lungcancer onkologi
24:09
ASCO-dagen 2020 Njurcancer
asco njurcancer onkologi
08:18
Leif Klint om HER2 bröstcancer på ASCO 2020
leif klint bröstcancer onkologi
08:02
Nya diagnostiska trender inom lungcancer
sandra t asanin cancer onkologi
11:29
Guy Jerusalem om ER bröstcancer på ASCO 2020
guy jerusalem bröstcancer onkologi
07:21
Pfizer Global Medical Lead RCC, Despina Thomaidou, kommenterar ASCO
despina thomaidou njurcancer onkologi
17:45
Hur ser framtiden inom onkologi ut - intervju med Mikael Dolsten , Pfizers globala forskning- och utvecklingschef
mikael dolsten cancervården onkologi
06:28
Pfizers intryck av ASCO 2020 - intervju med Dany Habr, Chief medical officer för Pfizer Onkologi
dany habr intervju onkologi
10:16
Antonis Valachis om svensk data och IO på ASCO 2020
antonis valachis bröstcancer onkologi
37:48
Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta
staffan lundström inspiration onkologi
02:38
Metastasers placering påverkan på OS hos mRCC patienter
daniel heng asco onkologi
19:54
Molekylärgenetisk testning på lungcancer
Carola Andersson webinar onkologi
27:18
Molekylärgenetisk testning på solida tumörer i sjukvårdsdiagnostik
Carola Andersson webinar onkologi
05:32
Hematologin befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede
roxanne ferdinand ash onkologi
08:48
Svenska registerdata har använts för att undersöka kostnaden för behandling av AML
ash onkologi 2019
03:30
Vad gör man för AML-patienter som inte tål intensiv kemoterapi
Jorge Cortes ash onkologi
41:21
Genetik och livsstilsrelaterad cancer
fredrik enlund livskraft onkologi
06:01
Real world considerations for continuing or discontinuing CML treatment
Guiseppe Saglio Leukemia Summit onkologi
05:15
Intervju med Lise-lott Eriksson ordförande i blodcancerförbundet
lise-lott eriksson blodcancerförbundet onkologi
04:43
Artificiell Intelligens inom medicin
asco onkologi asco 2019
07:23
Evolutionen av ALK TKIer, rollen av RWD samt diagnostisk potential av ctDNA
justin gainor asco onkologi
34:55
Barn som närstående
johanna joneklav livskraft onkologi
51:59
Goals and Challenges of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia (CML) in 2019
tim brümmendorf Föreläsning vid Karolinska Solna onkologi
39:38
Att möta och behandla ångest, dödsångest och nedstämdhet vid svår malignitet
peter strang livskraft onkologi
03:26
Prof. Daniel Heng på Sverige-besök
daniel heng intervju onkologi
05:00
Intervju med Professor Tim Brümmendorf
tim brümmendorf kml onkologi
02:55
Intervju med Martin Höglund EHA Stockholm 2018
martin höglund eha onkologi
02:59
Kostnaderna för utredning och komplikationer vid lungcancer högre än väntat
hirsh koyi wclc onkologi
07:55
Svensk forskning inom immunterapi
cristian ortiz-villalon wclc onkologi
40:43
Sexuell hälsa och cancer
else-marie rasmusson webinar onkologi
43:49
Svåra samtal
nina cavalli-björkman livskraft onkologi
43:43
Motion vid cancerbehandling
katarina woxnerud livskraft onkologi
02:54
Teamarbete kring patienter som behandlas med immunterapi är nyckeln
lars ny asco onkologi
02:29
Spännande data presenterade på ASCO inom mRCC
daniel heng asco onkologi
04:28
OS data från PROFILE 1014 publicerade
keith wilner lungcancer onkologi
04:07
”Failure is not an option”
manuela schmidinger asco onkologi
04:16
Att kräva testning är också patientens ansvar
martin reck asco onkologi
02:20
Bavencios (avelumab) betydelse för patienter med Merkelcellskarcinom
subramanian hariharan asco onkologi
44:09
Kost vid cancerbehandling
emma nisukangas livskraft onkologi
04:19
Docent Hans Hagberg berättar om spännande nyheter inom hematologin
hans hagberg ash onkologi
08:47
När allt färre reser på kongresser. Hur säkerställer man att kunskapsöverföringen sker på rätt sätt?
magnus björkholm ash onkologi

Kongresser och möten

Asco Livskraft Eikcs

ASCO 2019

ASCO 2019

13:41
ASCO-EHA-dagen 2021: Dagens forskning - morgondagens behandling
eha asco onkologi
54:25
Välkommen till årets viktigaste webinar!
eha asco onkologi
31:42
Nyheter och reflektioner från EHA 2021
hematologi asco onkologi
06:29
Precisionsmedicin kan ge förutsättningar till framtida bot eller kronisk behandling
precisionsmedicin asco onkologi
31:13
Nyheter inom bröstcancer som presenterades vid ASCO 2021 presenteras och diskuteras
bröstcancer asco onkologi
30:28
Hur kan liquid biopsies tillämpas i olika skeden av patientresan?
lungcancer asco onkologi
13:04
Overall Survival från PALOMA 3 med palbociklib - Professor Cristofanilli Massimo
asco massimo cristofanilli webinar
19:16
ASCO-dagen 2020 - Introduktionssession
asco intervju onkologi
32:27
ASCO-dagen 2020 Bröstcancer
asco bröstcancer onkologi
34:03
ASCO-dagen 2020 Lungcancer
asco lungcancer onkologi
24:09
ASCO-dagen 2020 Njurcancer
asco njurcancer onkologi
08:18
Leif Klint om HER2 bröstcancer på ASCO 2020
leif klint bröstcancer onkologi
08:02
Nya diagnostiska trender inom lungcancer
sandra t asanin cancer onkologi
11:29
Guy Jerusalem om ER bröstcancer på ASCO 2020
guy jerusalem bröstcancer onkologi
07:21
Pfizer Global Medical Lead RCC, Despina Thomaidou, kommenterar ASCO
despina thomaidou njurcancer onkologi
17:45
Hur ser framtiden inom onkologi ut - intervju med Mikael Dolsten , Pfizers globala forskning- och utvecklingschef
mikael dolsten cancervården onkologi
06:28
Pfizers intryck av ASCO 2020 - intervju med Dany Habr, Chief medical officer för Pfizer Onkologi
dany habr intervju onkologi
10:16
Antonis Valachis om svensk data och IO på ASCO 2020
antonis valachis bröstcancer onkologi
02:38
Metastasers placering påverkan på OS hos mRCC patienter
daniel heng asco onkologi
04:43
Artificiell Intelligens inom medicin
asco onkologi asco 2019
07:23
Evolutionen av ALK TKIer, rollen av RWD samt diagnostisk potential av ctDNA
justin gainor asco onkologi
02:54
Teamarbete kring patienter som behandlas med immunterapi är nyckeln
lars ny asco onkologi
02:29
Spännande data presenterade på ASCO inom mRCC
daniel heng asco onkologi
04:28
OS data från PROFILE 1014 publicerade
keith wilner lungcancer onkologi
04:07
”Failure is not an option”
manuela schmidinger asco onkologi
04:16
Att kräva testning är också patientens ansvar
martin reck asco onkologi
02:20
Bavencios (avelumab) betydelse för patienter med Merkelcellskarcinom
subramanian hariharan asco onkologi

Missa inget inom Onkologi

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och
utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

 

Vi håller dig uppdaterad genom…

prenumerera på pfizers nyhetsbrev

 

Onkologi i PfizerPlay

Upptäck det senaste inom ditt terapiområde - Onkologi. Genom vårt nyhetsbrev får du webbsändningar och videoreportage från stora kongresser som ASCO (American Society of Clinical Oncology) och WCLC (World Conference on Lung Cancer) och EIKCS (European International Kidney Cancer Symposium).

Här presenteras de senaste rönen inom onkologi från nationella och internationella experter i videor och webbsändningar. Du upptäcker mer om hudcancer, exempelvis merkelcellskarcinom, som är mer malignt än malignt melanom, och som ökar kraftigt i Sverige.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Onkologi och håll dig uppdaterad om forskning kring onkologiska sjukdomar och behandlingar. Du får allt genom videoreportage, webinar och livesändningar med fokus på onkologi.

I videoreportage rapporterar onkologer om behandling av bröstcancer och om risken för hjärnmetastaser vid spridd bröstcancer.

Andra delar inom terapiområdet Onkologi är immunterapi, biverkningar och viktiga faktorer för lyckad immunbehandling. Teamarbetet mellan patient, behandlande onkolog och läkare inom andra specialiteter lyfts.

Upptäck också onkologiföreläsningar från Livskraft. Här finns videor och webbsändningar om sexuell hälsa och cancer och om barn som närstående. Lyssna också till webbsändning om hjärntrötthet, mental fatigue, vid onkologisk sjukdom och behandling. En annan videoföreläsning i Livskraft handlar om att möta och behandla ångest, dödsångest och nedstämdhet vid svår malignitet.

__________________________________

Pfizers hemsida för Onkologi: pfizerpro.se

Kort produktresumé: Bavencio (avelumab), Besponsa (inotuzumab ozogamicin), Bosulif (bosutinib), Ibrance (palbociklib), Inlyta (axitinib), Lorviqua (lorlatinib), Mylotarg (gemtuzumabozogamicin), Sutent (sunitinib), Vizimpro (dacomitinib), Xalkori (crizotinib)