Webbsänt seminarium med nyheter från ACR 2019 i Atlanta

2656148

Pain in arthritis – experimental pain models

169023

Mechanisms for pain sensitization in neurologic and rheumatic disease

60437

Behavior, pain and inflammation

167188

Understanding the link between pain and depression

145920

Impact of rheumatic diseases and anti-rheumatic drugs on male fertility in adult and young people

755668

How to prevent and manage fatigue in patients with RA

334400

Webbsänt seminarium med nyheter från ACR-kongressen i Chicago

2694335

Professor Pascal Richette, Frankrike, diskuterar hur livskvalitén för patienter med Psoriasisartrit kan bli påverkad.

131392

PsA patienters och reumatologers önskemål idag och i framtiden

370367

"Tenosynovitis detected by ultrasound predicts arthritis onset in individuals that are at risk of developing rheumatoid arthritis."

333993

Forskning kring rökningens påverkan vid reumatoid artrit

418623

"Mortality rates remain unchanged in patient with systemic lupus erythmatosus in over 30 years of follow up."

284223

Reumatologi genetik och DISSECT-projektet.

136320

"Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) correlates with disease activity in early rheumatoid arthritis and reflects joint damage over time."

239317

2018 års Nanna Svartz stipendiat om de viktigaste fynden i sin forskning

260073

Webbsänt seminarium med nyheter från ACR 2017

2710442

Trender inom reumatologivård under årets ACR

354068

Hur påverkas lederna av lungförändring vid rökning?

124820

Rökning och lungförändringar kopplat till risken att utveckla Reumatoid Artrit

379392

Studie av genen AIRE:s uttryck och funktion vid ledgångsreumatism

318655

Skräddarsy SLE-behandling efter Interferonaktivitet mätning?

178388

Potentiell biomarkör vid Systemisk skleros och utveckling av PAH

245353

Långtidseffekter av tymektomi i tidig barndom

281833

IBS hos patienter med Axial Spondylartrit

203818

Sjukvårds- och sjukskrivningskostnader vid RA i förhållande till EQ-5D-frågorna

131072

Sjukdomsutveckling hos RA-patienter vid behandling med tofacitinib

73387

Arbetsförmåga hos SpA-patienter vid biologisk behandling

113578

Minskning av käkbensmassa och paradontit påvisar tidigt RA

127935

Serum levels of immunoglobulin D and factors influencing the levels in Rheumatoid Arthritis

265535

Iva Gunnarsson tilldelas Nanna Svartz-stipendiet

103872

Hälsoplan - tillsammans med patienten

307753

Body mass index, smoking, socioeconomic status and the risk of Giant Cell Arteritis

176020

Association between inflammasomerelated polymorphismis and Psoriatic Arthritis

171498

Patients with Systemic Lupus Erythemastosus and secondary Sjögrens Syndrome are characterized by typical autoantibodies and a proinflammatory state

284138

JAK inhibition - "From molecules to medicine - a JAK inhibitors pathway to the clinic"

308393

Hur ska vi hantera "unmet needs" hos RA-patienter?

235307

Orsaker till fatigue hos PsA-patienter

155498

Om asbestos och risken för RA

213503

Om mortalitet, komorbiditet och behandling efter hjärtinfarkt hos RA-patienter

186495

Om sambandet mellan gikt och hjärt-kärlsjukdom

240020

Om ökning av gikt

122987

Metotrexatbehandling vid samtidig autoimmun tyreoideasjukdom

279273

DMARD-behandling av patienter med RA och tidigare eller pågående malignitet

223147

Prediktorer för kvarstående oacceptabel smärta vid RA

266068

Om vikten av träning vid behandling av RA

155263

Vad sa man om PRO på EULAR 2017?

63828

Maxime Dougados upplevelse av EULAR 2017

87658

Vad är Disabkids och hur används det?

132907

Vad är Barnreumaregistret och hur används det?

358507

Vad är ESID och vad är kopplingen till reumatologins område?

249855

Vad gör PreS och PRINTO?

372095

Which are the most important comorbidities in axial SpA?

243583

Respiratory symtoms in patient with primary Sjögren´s Syndrome - a case of control study

128468

Kan mätning av antikroppar förutsäga effekten av metotrexat?

225215

Nya EULAR behandlingsriktlinjer för spondartrit

367273

Nya EULAR behandlingsriktlinjer för tidig RA

85738

Om Sjögrens syndrom och kopplingen till lymfom

202900

Sambandet mellan kardiovaskulära sjukdomar och reumatisk sjukdom

150143

Infektioner i barndomen och risken för att utveckla AS

165227

Spinal radiografisk progression och prediktorer vid AS

253908

Kliniskt suspekt atralgi och risk att utveckla RA

123307

Om hur ökade serum nivåer av IFN lambda korrelerar med TH17 cytokiner

223593

Om ultraljud och biomarkörer i RA

178815

Studie om Henoch-Schönlein purpura hos vuxna

189547

Mätning vid AS korrelerat till antal år med diagnosen AS

280340

Om kostnadseffektivitet inom reumatologin

206272

Varför har patienter med skleroderi en hög sjukfrånvaro?

204820

Nya mål och möjligheter vid behandling av RA

291263

Nya möjligheter till tidig diagnos och behandling av RA

193023

Höjdpunkter från EULAR inom pediatrisk reumatologi

122667

Varför bör reumatologer lära sig MRI

211775

OMICS-teknologier inom reumatologin

245993

Varför monitorera patienters läkemedelsnivåer?

235135

Olika röntgenmetoder vid axial SpA

237547

Två potentiella markörer för sjukdomsprogress vid RA

125055

Biologisk behandling vid låg sjukdomsaktivitet

120553

Faktorer som påverkar risken att insjukna i AS

72340

Om risken för allvarliga infektioner vid behandling med DMARD

62143

Om HRQOL, respons och följsamhet med biologiska läkemedel i monoterapi

88575

Survivin som en tidig prediktor för RA

265578

Om personcentrerad vård där sjuksköterskan får en utökad roll

239147

Fetma och risken för att utveckla RA

92458

Rehabiliteringskoordinatorn som coach för bättre hälsa i primärvården

64832

Kliniska framsteg vid behandling av axial SPA

168063

Om antikroppar vid lupusnefrit

134740

Vikten av tidig behandling av smärta vid RA

123627

Om tidiga orsaker och nya behandlingsmöjligheter vid RA

227161

Interleukin 8 – ny prediktor för utvecklingen av ACPA-positiv RA?

219731

Värdet av F-kalprotektin vid utredning av magbesvär

184808

Fynd av en ny antikropp mot skelettmuskel vid myosit

148283

Om ett nytt sätt att mäta sjukdomsaktivitet vid SLE

227185

Sambandet mellan RANK ligand och röntgenprogress vid ACPA-positiv RA

195559

Peridontit och risken för att utveckla RA

165118

Förhöjd risk för lungcancer vid RA även hos icke-rökare

192030

Smärta och smärtutveckling vid RA

246713

Tidiga prediktorer för utveckling av kardiovaskulär sjukdom hos patienter med RA

278617

Sambandet mellan peridontit och utvecklingen av RA

260203

Om det prediktiva värdet av anti-CCP förr och nu

118701