Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt

3462635

Patientfall med fokus på förmaksflimmer och EKG-tolkning

3639083

Blödning och blödningshantering

3592873

Njursvikt & Hjärtsjukdom – double trouble

3723307

Hitta rytmen med rätt hjälpmedel – vilka metoder är bäst för att leta efter förmaksflimmer

3586112

Venös tromboembolism - vad behöver vi veta

3431787

Uppdaterade riktlinjer om medfödd hjärtsjukdom hos vuxna

1065557

Uppdaterade förmaksflimmer-riktlinjer från ESC

713108

Riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet från ESC

758912

ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer

622507

Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC

703103

ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer

415913

Hjärtsvikt och hjärtamyloidos

2354943

Hur navigerar vi säkert i okända vatten vid förmaksflimmer och AKS och eller PCI

3624747

Första godkända behandlingen för transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)

150143

Förmaksflimmer och fysisk aktivitet eller inaktivitet - nytta och risker

3088277

EKG - en tolkningsfråga

1649600

Komplicerande tillstånd vid förmaksflimmer - Hur ska vi göra

1849962

Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR

177663

Smartphone-screening av förmaksflimmer

364117

Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi

140160

Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården

431467

Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer

350827

Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening

138837

Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt

205312

Trippelterapi och blödningsrisk

134592

BMI och kardiovaskulär risk

180202

Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning

332032

Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning

330240

Ska fler patienter behandlas med ablation

144383

Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer

247317

Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE

231957

Nya riktlinjer inom Syncope

113193

Att screena efter förmaksflimmer – en fiskeexpedition

1458282

Förmaksflimmer hos den äldre patienten

2006548

Current knowledge and recent advances in venous thromboembolism

2316138

Förmaksflimmer och NOAK i primärvård

1932842

Blödningshantering med PCC vid Faktor Xa-hämning

2161685

Verktyg vid riskstratifiering efter CRT-behandling

99392

Graviditet och hjärtsjukdom

218282

Diagnostik av mitralisklaffprolaps med EKO

142762

Riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer

160063

Påverkar förhöjt blodsocker prognosen vid hjärtsvikt

221823

Förbehandla patienter före koronarintervention

221397

AKS och sjuksköterskestöd för ökad följsamhet till statiner

211668

Prevalens av KOL vid myocardischemi

182912

MR extra verktyg vid normal hjärt-EKO

131583

Njursvikt – riskfaktor för aortastenos?

141673

Prof. Stefan James - det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC

293503

Förmaksflimmer och risk för PAH

263637

Svimma – när är det fara och färde

178388

Svensk-Europeisk registerstudiesamarbete

167232

Nya data från DETOX-studien

83797

AKS och orsaker till senare död

217387

Eventrecorder jämfört mot tum-EKG

64703

Högt NT-ProBNP hittar förmaksflimmer

252713

Hjärtsvikt och kardioemboliska händelser

234240

Ablation av förmaksflimmer

1959807

Nya arbetssätt kring förmaksflimmer

2077440

Första händelse efter flimmerdiagnos

223423

Höjdpunkter från ESC 2017

257023

Demens och antikoagulation – nya registerdata

112340

Förmaksflimmer kopplat till venös tromboembolism?

151935

Nytta med nya biomarkörer vid riskskattning

194858

Kardiogenetik vid långt QT-syndrom?

233300

Järnbrist av betydelse vid hjärtsvikt?

218068

Förmaksflimmer vid CABG

166335

Med flimmer-patienten i fokus

172907

CABG jämfört med PCI vid typ 1-diabetes och flerkärlssjukdom

143147

Kan fler flimmer hittas med screeningmetod?

193258

Innovativt beslutsstöd för förbättrad flimmervård

232660

Screening av förmaksflimmer - vad händer

144340

Ny skattning av blödningsrisk

163583

Registerstudie om AHRE

128063

Förmaksflimmer - se hela patienten

1658623

NOAK i klinisk vardag med fokus på blödningshantering

1669140

Mikroförmaksflimmer som riskfaktor

128148

ESC riktlinjer om screening

91775

Könsskillnader vid hjärtinfarkt

137387

KOL-patienter med hjärtinfarkt

166633

Fysisk aktivitet vid hjärtsjukdom

199103

Framtidens kardiologiutbildning

155947

Dubbel trombocythämning vid akut hjärtinfarkt och risk för stroke

102655

ESCs nya riktlinjer 2016 vid förmaksflimmer

114388

Kongressreportage från ESC 2015 del 3

434815

Kongressreportage ESC 2015 del 2

375060

Kongressreportage ESC 2015 del 1

379540

Kongressreportage från EHRA 2016

226667

Vad bör beaktas vid återinsättning av antikoagulantia efter ischemisk och hemorragisk stroke

426987

Framgångsfaktorer för god strokevård

276155

Erfarenheter av antikoagulantia i klinisk praxis

790698