Arbetsbelastning vid hjärtsviktsdiagnostik

72384

Höjdpunkter under Kardiovaskulärt vårmöte

48512

Utredning och behandling vid Hjärtsvikt

76715

Hur hittar man förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - överläkare Tord Juhlin

946112

Svenska data vid förmaksflimmer och hjärtkirurgi - specialistläkare Gorav Batra

787712

Riktlinjer om förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - professor Stefan James

498517

Senaste nytt om venös och arteriell trombos vid cancer

3350954

Förmaksflimmer efter Stroke eller TIA - Docent och Överläkare Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset

2378283

Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Överläkare Kristina Hagwall, Kardiologkliniken, Danderyds sjukhus

2633387

Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus

2648789

Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi

2474880

Kan lumbal spinal stenos vara ett tidigt tecken på TTR-amyloidos?

317163

DOAC management in VTE patients with cancer - paneldebatt

3115029

VTE in patients with cancer - a unique population - Dr Jean Connors, Birgham and Womens Hospital and Dana-Farber Cancer Institute

540523

Evolution of anticoagulation for the treatment of VTE in patients with cancer - Prof. Giancario Agnelli, University of Perugia, Italy

986155

Blödningshantering vid antikoagulantia - en neurokirurgs synvinkel - Bitr överläkare Christian Brandt

1940437

Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Professor Anders Själander

1503040

Högriskpatienten ett högriskprojekt - paneldebatt

2082112

Stroke & förmaksflimmer - Michaela Oana Romanitan

2106474

Livsstil och förmaksflimmer - Matthias Lidin

2060395

ESC rekommendationer, förmaksflimmer 2020, vad är nytt - Kristina Hagwall

1962112

Förmaksflimmer - riskfaktorer och praktisk handläggning - Frieder Braunschweig och Faris Al-Khalili

3050474

Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund

3628992

Venös trombos vid cancer - ny kunskap och kliniska dilemman

3630272

Kardiovaskulära vårmötet - Året runt 2021 - Dr Karolina Szummer, Maria Bruzelius, Dr Ziad Hijazi

3327509

Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer

434667

Nyheter inom fysisk aktivitet och idrottskardiologi

1479701

EHRA practical guide 2021

1822528

ABC riskscore- Indivdanpassad behandling vid hjärtinfarkt och förmaksflimmer

1712171

Hjärnblödning och stroke- återinsättning av antikoagulantia eller andra möjligheter

1765077

Sekundär prevention- Kvinnohjärtat

1475520

Paneldiskussion om kliniska komplexa situationer vid förmaksflimmer

2463595

Grunderna inom hjärtamyloidos vid hjärtsvikt - Per-Lindqvist, professor i klinisk fysiologi

1877803

ESC guidelines 2020 om hur vi hanterar patienter med förmaksflimmer som genomgår AKS PCI

3670272

Kardiovaskulära vårmötet - året runt

3428309

Flimmerveckans avslutande paneldebatt

3614464

EHRA practical guide 2021 and clinical complexities in atrial fibrillation

3451712

Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt

3462635

Patientfall med fokus på förmaksflimmer och EKG-tolkning

3639083

Blödning och blödningshantering

3592875

Njursvikt & Hjärtsjukdom – double trouble

3723307

Hitta rytmen med rätt hjälpmedel – vilka metoder är bäst för att leta efter förmaksflimmer

3586112

Uppdaterade riktlinjer om medfödd hjärtsjukdom hos vuxna

1065557

Uppdaterade förmaksflimmer-riktlinjer från ESC

713108

Riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet från ESC

758912

ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer

622507

Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC

703103

ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer

415913

Hjärtsvikt och hjärtamyloidos

2353642

Hur navigerar vi säkert i okända vatten vid förmaksflimmer och AKS och eller PCI

3624747

Förmaksflimmer och fysisk aktivitet eller inaktivitet - nytta och risker

3088277

EKG - en tolkningsfråga

1649600

Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR

177663

Smartphone-screening av förmaksflimmer

364117

Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi

140160

Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården

431467

Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer

350827

Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening

138837

Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt

205312

Trippelterapi och blödningsrisk

134592

BMI och kardiovaskulär risk

180202

Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning

332032

Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning

330240

Ska fler patienter behandlas med ablation

144383

Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer

247317

Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE

231957

Nya riktlinjer inom Syncope

113193

Förmaksflimmer hos den äldre patienten

2006548

Verktyg vid riskstratifiering efter CRT-behandling

99392

Graviditet och hjärtsjukdom

218282

Diagnostik av mitralisklaffprolaps med EKO

142762

Riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer

160063

Påverkar förhöjt blodsocker prognosen vid hjärtsvikt

221823

Förbehandla patienter före koronarintervention

221397

AKS och sjuksköterskestöd för ökad följsamhet till statiner

211668

Prevalens av KOL vid myocardischemi

182912

MR extra verktyg vid normal hjärt-EKO

131583

Njursvikt – riskfaktor för aortastenos?

141673

Prof. Stefan James - det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC

293503

Förmaksflimmer och risk för PAH

263637

Svimma – när är det fara och färde

178388

Svensk-Europeisk registerstudiesamarbete

167232

Nya data från DETOX-studien

83797

AKS och orsaker till senare död

217387

Eventrecorder jämfört mot tum-EKG

64703

Högt NT-ProBNP hittar förmaksflimmer

252713

Hjärtsvikt och kardioemboliska händelser

234240

Kan man kombinera NOAK och dronedaron

541333

Nya arbetssätt kring förmaksflimmer

2077440

ESCs nya riktlinjer 2016 vid förmaksflimmer

114388

Kongressreportage från EHRA 2016

226667

Vad bör beaktas vid återinsättning av antikoagulantia efter ischemisk och hemorragisk stroke

426987

Framgångsfaktorer för god strokevård

276155

Erfarenheter av antikoagulantia i klinisk praxis

790698