Hjärta och hjärna - stroke vid förmaksflimmer; utredning och behandling - Annika Lundström, Öl och specialist i internmedicin

Under föreläsningsdagen Kliniska komplexa situationer föreläste Annika Lundström, Öl och specialist i internmedicin, Neurologkliniken, Danderyds Sjukhus om Hjärta och hjärna - stroke vid förmaksflimmer; utredning och behandling.
Annika Lundström överläkare och specialist i internmedicin, Strokesektionen vid Neurologkliniken, Danderyds sjukhus föreläste om Hjärta och hjärna -stroke vid förmaksflimmer; utredning och behandling. Denna föreläsning genomfördes under föreläsningsdagen Kliniska komplexa situationer.

En fruktad komplikation vid förmaksflimmer är stroke och vid utredning och behandling kan komplexa situationer uppstå. Riksstroke finns detaljer om dessa strokepatienter. Riksstroke bygger på data från 72 akutsjukhus med strokeenheter i Sverige och cirka 87% av alla strokepatienter finns med i registret. Över tid har man sett en sjunkande trend av sjukdomen, framförallt under det senaste decenniet sedan man fått NOAK.

Ischemisk stroke är den vanligaste formen av stroke. Hela 87% av all stroke är ischemisk, vilket innebär att de orsakats av en propp, 12% beror på blödningar. För 1 procent av patienterna ställs ingen diagnos. Det gäller oftast de patienter som är så dåliga när de kommer in till sjukhuset att man inte gör någon bilddiagnostik. Av strokefallen i Riskstroke är 20% är recidiv, personer som fått en andragångsepisod av något slag. Utöver det så får knappt 9 000 personer om året en TIA.
Minskad strokeincidens

Det är inte bara strokeincidensen som minskat, även svårighetsgraden har sjunkit. Strokesymptom mäts i en NIHSS-skala (National Institute of Health Stroke-Scale). För ungefär tio, tjugo år sedan var medianvärdet på denna skala 5 poäng, nu är det 3. Det innebär att mer än hälften av alla strokepatienter inte skulle ha uppfyllt kriterierna för att få trombolys enligt trombolysstudierna. Att strokefallen blivit lindrigare beror delvis på NOAK, men också på att man idag behandlar mer. Dessutom har primärpreventionen blivit bättre som till exempel blodtryckskontroll. Ambitionen för diabetiker är också större numera, med bättre mediciner tillgängliga. Förutom dessa faktorer har rökningen har minskat. Det är således många olika faktorer som bidragit till den sjunkande strokeincidensen.

Men hur ser det ut för patienter i 75 års-åldern, som befinner sig i den senare delen av livet? Patienterna har ofta hunnit utveckla komorbiditeter och kardiovaskulära riskfaktorer. Och det är vanligt med någon form av njurfunktionsnedsättning. Patienterna kan också ha något som kallas ”Frailty” och omfattar den grupp av äldre personer som löper störst risk för skador och sjukdomar som till exempel, fallrisk, funktionsnedsättningar och inläggning på sjukhus. De kan också ha en blödningsrisk. När dessa strokepatienter skrivs ut från sjukhuset så har 28% procent av dem en flimmerdiagnos. Var fjärde fall är ett nyupptäckt flimmer. medan 21% är kända redan från början.

När man utreder patienterna rekommenderar Socialstyrelsen minst ett till två dygns övervakning med långtids-EKG. Det sker också i väldigt hög grad, 82% av dem som registreras i Riksstroke får minst 24-timmars övervakning. Utöver dessa 82% beställer man polikliniska uppföljningar med långtid-EKG för minst 5 procent av patienterna. När man väl har haft en stroke eller TIA fungerar screening relativt bra. Sedan kan man alltid diskutera hur man ska screena och hur länge.

De vanliga kliniska problem man som läkare stöter på är aspekter kring insättning av antikoagulantia efter en ischemisk stroke på grund av förmaksflimmer. Då handlar det både om vilken behandling man ska sätta in och när man ska sätta in den. Sedan händer det inte så sällan att patienter kommer in med ischemisk stroke efter utsättning av antikoagulantia. Ibland har man inget val än att sätta ut det, men emellanåt kan man undra varför läkemedlet sattes ut. Det är heller inte ovanligt att patienter som står på antikoagulantia för förmaksflimmer får ischemisk stroke. En annan fruktad komplikation är antiokoaguklantia-relaterad hemorragisk stroke, det vill säga, en intracerebral blödning, men där man fortfarande har en antikoagulantia-indikation.

Senaste videos

Senaste videos

55:27
Kardiovaskulära vårmötet - Året runt 2021 - Dr Karolina Szummer, Dr Maria Bruzelius, Dr Ziad Hijazi
cancer venös trombos vid cancer kardiologi
04:07
Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer
faris al-khalili esc noak
28:20
Vad är hjärtamyloidos – Att upptäcka hjärtamyloidos i tid är väl värt tiden!
attr-cm kardiologi entela bollano
46:31
Förlängd behandling hos patienter med venös trombos – Johan Elf, Docent och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
31:03
Hjärta och hjärna - stroke vid förmaksflimmer; utredning och behandling - Annika Lundström, Öl och specialist i internmedicin
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
43:01
Kliniska komplexa situationer 7 december 2022 - paneldiskussion
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
30:02
Förmaksflimmer i praktiken – utmanande patientfall - Michael Ringborn, kardiolog och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
28:48
Venösa tromboser och cancersjukdom - Anders Gottsäter, Professor och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
14:52
Blödningshantering och NOKA: sammanfattning - Anders Själander, professor
blödningshantering anders själander kardiologi
08:45
Förlängd QTc - riskmarkör för framtida förmaksflimmer - Navid Radnahad ST-läkare och hjärtforskare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
16:47
Den svåra balansgången mellan strokeprevention och blödningsrisk - paneldiskussion med Kristina Hagwall och Ziad Hijazi
kristina hagwall blödningsrisk eliquis webinar
21:30
Förmaksflimmer och komorbiditeter - Kristina Hagwall, överläkare
förmaksflimmer kristina hagwall eliquis webinar
17:02
Kliniska utmaningar vid förmaksflimmer och AKS/PCI - Ziad Hijazi, docent och överläkare
ziad hijazi blödningsrisk eliquis webinar
34:18
Double trouble – hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter - Professor Peter Stenvinkel
eliquis webinar eliquis webinar senaste hjärtsjukdom
46:51
Blödningshantering och NOAK - Anders Själander, Professor,
anders själander eliquis webinar kardiologi
45:04
Förmaksflimmer och komorbiditeter - Tord Juhlin, Överläkare
eliquis webinar kardiologi mest sedda
45:58
Förmaksflimmer och livskvalitet – vad kan vi göra mer - Fredrika Norlund, Med Dr, Psykolog, psykoterapeut
eliquis webinar kardiologi mest sedda
46:06
Venösa tromboser och cancersjukdom - Katarina Glise Sandblad, Specialistläkare
eliquis webinar kardiologi mest sedda
03:18
ESC 2022 - Ny studie om VES somprediktor för förmaksflimmer - Alexandra Måneheim, doktorand vid Lunds Universitet
senaste filmerna mest sedda esc 2022
02:28
ESC 2022 - Fem gånger ökad risk för stroke hos unga med medfött hjärtfel och förmaksflimmer - Arvid Holmgren
senaste filmerna mest sedda esc 2022
02:30
ESC 2022 - Svenska data om risk för paroxysmalt förmaksflimmer vid låg hjärtfrekvens - Anders Persson, doktorand Lunds Universitet
senaste filmerna mest sedda esc 2022
04:13
ESC 2022 - Långtidseffekter och vårdkonsumtion efter ablation - Anders Englund
senaste filmerna mest sedda esc 2022
01:56
ESC 2022 - Svenska data om hur hjärtinfarkt behandlas långsiktigt - Dr Sara Benzel
senaste filmerna mest sedda esc 2022
04:04
ESC 2022- Annorlunda orsaker till hjärtinfarkt - Professor Ewa Swahn
senaste filmerna mest sedda esc 2022
03:08
ESC 2022 debatt- dags att säga adjö till långtids ASA vid CVD? - Bruna Gigante, MD PhD
senaste filmerna mest sedda esc 2022
04:16
ESC 2022 - Nytt om högt blodtryck under arbetsprov samt studie om svimningsanfall - Arthur Fedorowski, Docent och överläkare
senaste filmerna mest sedda esc 2022
01:27
ESC 2022 – kan blodprov detektera stroke? - Julia Aulin, MD PhD
senaste filmerna mest sedda webinar
03:25
ESC 2022 – Hur screenar vi för förmaksflimmer efter stroke? - Kajsa Strååt, Doktorand
senaste filmerna mest sedda kajsa strååt
05:05
ESC 2022 – Validering av Coala Heart Monitor vid förmaksflimmer - Astrid Paul Nordin, Doktorand
senaste filmerna mest sedda esc 2022
03:47
ESC 2022 - Nytt om ablation som första linjens behandling vid förmaksflimmer - Carina Blomström-Lundqvist, Professor
senaste filmerna mest sedda carina blomström-lundqvist

Ämnen inom Kardiologi

Förmaksflimmer Vte Stroke

Tidigare webbsändningar

Tidigare webbsändningar

55:27
Kardiovaskulära vårmötet - Året runt 2021 - Dr Karolina Szummer, Dr Maria Bruzelius, Dr Ziad Hijazi
cancer venös trombos vid cancer kardiologi
46:31
Förlängd behandling hos patienter med venös trombos – Johan Elf, Docent och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
31:03
Hjärta och hjärna - stroke vid förmaksflimmer; utredning och behandling - Annika Lundström, Öl och specialist i internmedicin
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
43:01
Kliniska komplexa situationer 7 december 2022 - paneldiskussion
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
30:02
Förmaksflimmer i praktiken – utmanande patientfall - Michael Ringborn, kardiolog och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
28:48
Venösa tromboser och cancersjukdom - Anders Gottsäter, Professor och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
08:45
Förlängd QTc - riskmarkör för framtida förmaksflimmer - Navid Radnahad ST-läkare och hjärtforskare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
16:47
Den svåra balansgången mellan strokeprevention och blödningsrisk - paneldiskussion med Kristina Hagwall och Ziad Hijazi
kristina hagwall blödningsrisk eliquis webinar
21:30
Förmaksflimmer och komorbiditeter - Kristina Hagwall, överläkare
förmaksflimmer kristina hagwall eliquis webinar
17:02
Kliniska utmaningar vid förmaksflimmer och AKS/PCI - Ziad Hijazi, docent och överläkare
ziad hijazi blödningsrisk eliquis webinar
34:18
Double trouble – hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter - Professor Peter Stenvinkel
eliquis webinar eliquis webinar senaste hjärtsjukdom
46:51
Blödningshantering och NOAK - Anders Själander, Professor,
anders själander eliquis webinar kardiologi
45:04
Förmaksflimmer och komorbiditeter - Tord Juhlin, Överläkare
eliquis webinar kardiologi mest sedda
45:58
Förmaksflimmer och livskvalitet – vad kan vi göra mer - Fredrika Norlund, Med Dr, Psykolog, psykoterapeut
eliquis webinar kardiologi mest sedda
46:06
Venösa tromboser och cancersjukdom - Katarina Glise Sandblad, Specialistläkare
eliquis webinar kardiologi mest sedda
01:27
ESC 2022 – kan blodprov detektera stroke? - Julia Aulin, MD PhD
senaste filmerna mest sedda webinar

Kongresser och möten

Esc Kardiovaskulärt Vårmöte Esoc

Intervjuer från ESC

Intervjuer från ESC

04:07
Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer
faris al-khalili esc noak
03:18
ESC 2022 - Ny studie om VES somprediktor för förmaksflimmer - Alexandra Måneheim, doktorand vid Lunds Universitet
senaste filmerna mest sedda esc 2022
04:16
ESC 2022 - Nytt om högt blodtryck under arbetsprov samt studie om svimningsanfall - Arthur Fedorowski, Docent och överläkare
senaste filmerna mest sedda esc 2022
03:25
ESC 2022 – Hur screenar vi för förmaksflimmer efter stroke? - Kajsa Strååt, Doktorand
senaste filmerna mest sedda kajsa strååt
07:14
Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer
emma svennberg stroke kardiologi
01:10
ESC guidelines 2020 om hur vi hanterar patienter med förmaksflimmer som genomgår AKS PCI
oskar angerås ziad hijazi aks
17:45
Uppdaterade riktlinjer om medfödd hjärtsjukdom hos vuxna
bengt johansson esc kardiologi
11:53
Uppdaterade förmaksflimmer-riktlinjer från ESC
carina blomström lundqvist esc kardiologi
12:38
Riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet från ESC
mats börjesson esc kardiologi
10:22
ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer
emma svennberg esc kardiologi
11:43
Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
claes held esc kardiologi
06:55
ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer
tord juhlin esc förmaksflimmer
08:17
Trippel- eller dubbelbehandling vid förmaksflimmer och AKS eller PCI
esc renato d. lopes aks
02:20
Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi
amar taha esc kardiologi
02:18
Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening
faris ghazal esc kardiologi
02:57
Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR
helena ödesjö esc kardiologi
05:50
Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
jan steffel esc kardiologi
07:11
Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården
stefan james esc kardiologi
06:04
Smartphone-screening av förmaksflimmer
richard godin esc kardiologi
03:25
Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt
maria ericsson esc kardiologi
05:30
Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning
paul hjemdahl esc kardiologi
05:32
Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning
karin schenck-gustafsson esc kardiologi
03:00
BMI och kardiovaskulär risk
claes held esc kardiologi
02:14
Trippelterapi och blödningsrisk
anna holm esc kardiologi
02:24
Ska fler patienter behandlas med ablation
carina blomström lundqvist esc kardiologi
03:51
Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE
ander cohen esc vte

Missa inget inom Kardiologi

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och
utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

 

Vi håller dig uppdaterad genom…

prenumerera på pfizers nyhetsbrev

 

Kardiologi i PfizerPlay

Upptäck det senaste inom just ditt terapiområde - Kardiologi. Genom vårt nyhetsbrev når du webbsändningar och videoreportage från stora kongresser som ESC (European Society of Cardiology), ESOC (European Stroke Organisation Conference) och EHRA (European Heart Rhythm Association). Du kan också lyssna till föreläsningar från Kardiovaskulärt Vårmöte.

I terapiområdet Kardiologi får du aktuella videointervjuer och rapporter om förmaksflimmer, tromboembolism och antikoagulationsbehandling och riktlinjer för screening och strokeprevention. 

Förmaksflimmer, som ökar risken för stroke, har ett stort utrymme i terapiområdet Kardiologi. Här kan du se webbsändningar om bland annat NOAK i primärvården, risk för PAH och riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer.

Inom Kardiologi hittar du information om tromboembolism, ST-höjningsinfarkter, randomiserade studier och det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC.

I terapiområdet Kardiologi finns många videor och webbsändningar om olika kardiologiska frågeställningar, exempelvis Akut Koronart Syndrom, utplacering av vänsterkammarelektrod, graviditet och hjärtsjukdom och diagnostik av mitralisklaffprolaps med ekokardiografi.  

Du kan också höra om den svenska DETOX-studien som påverkat kardiologiska riktlinjer både i Sverige och Europa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Kardiologi. Håll dig uppdaterad om forskning kring kardiologiska sjukdomar och hör kardiologer berätta om just sina fokusområden. Du får allt genom videoreportage, webinar och livesändningar med fokus på kardiologi. 

______________________

Pfizers hemsida för Eliquis

Kort produktresumé: Eliquis (apixaban)